Juistheid gegevens

Ondanks de constante zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze website, is het mogelijk dat de informatie die wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden.

Geschiktheid

Er kan niet voor worden ingestaan dat de gepubliceerde informatie geschikt is voor het doel waarvoor de informatie wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Aansprakelijkheid

Richard Helwig sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website of met de tijdelijke onmogelijkheid om de website te kunnen raadplegen. Er kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van (andere) websites verkregen is.

Garantstelling

Richard Helwig garandeert noch ondersteunt enig product of enige dienst genoemd in deze publicatie, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering. Met het oog hierop wordt de lezer altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via deze website verkregen informatie. De informatie op de website wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Copyright

Een bezoeker/ster van deze website mag geen auteursrechtelijk beschermde werken (zoals alle op deze website gepubliceerde artikelen inclusief al het daarbij geplaatste beeldmateriaal e.d.) of andere in de website opgeslagen informatie (zoals al het op het op deze website gepubliceerde beeldmateriaal e.d.) openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van Richard Helwig (Freelancejournalistiek), ook niet via doorlinks of een eigen netwerk.

Naamsvermelding en domeinnamen

Onder deze website vallen zowel de domeinnamen www.richardhelwig.nl als www.richardhelwig.com.

Verantwoordelijkheid

Alleen wanneer dit uitdrukkelijk wordt vermeld, geven artikelen de mening en/of het inzicht van de auteur(s) weer. Aan artikelen wordt de grootst mogelijke zorg besteed, maar de ervaring leert dat fouten nooit helemaal zijn te voorkomen. Daarom kan geen verantwoordelijkheid worden aanvaard voor eventuele onvoorziene gevolgen, veroorzaakt door fouten in gegevens die door derden zijn aangeleverd.