Deze algemene voorwaarden zoals die staan weergegeven worden gehanteerd door Richard Helwig en worden geacht deel uit te maken van iedere overeenkomst die met een opdrachtgever wordt afgesloten. Dit betreft de levering van complete artikelen, boeken, podcasts en/of fotografisch werk.

In een af te sluiten overeenkomst kunnen bepalingen gewijzigd of aangevuld worden. Deze algemene voorwaarden zijn verder van toepassing op alle overige rechtsbetrekkingen tussen leverancier en afnemer, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.

Definities

Richard Helwig welke de overeenkomst aangaat, wordt verder genoemd de leverancier. Degene die met de leverancier de overeenkomst tot het leveren aangaat, wordt verder genoemd de afnemer. Onder fotografisch werk wordt verstaan: fotografische werken zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 sub 9 Auteurswet, dan wel andere werken in de zin van de Auteurswet, welke met bedoelde fotografische werken op één lijn kunnen worden gesteld. Onder beelddrager wordt verstaan: de drager waarop een fotografisch werk is vastgelegd.

Kwaliteit

De leverancier verplicht zich tot het leveren van goed werk in overeenstemming met de geldende professionele normen en in overeenstemming met de briefing. Als het werk uit een Nederlandstalige tekst bestaat, zal deze in goed Nederlands en in de standaardspelling geschreven zijn.

Geheimhouding

De leverancier verplicht zich tot geheimhouding van alle gegevens van de afnemer waarvan hij weet of kan aannemen dat ze vertrouwelijk zijn. Deze geheimhouding strekt zich ook uit tot na de beëindiging van de opdracht.

Concepttekst en eenmalige herziening

Indien de levering een tekst en/of geluidsopname bevat, zal de offerte betrekking hebben op eenmaal een herziening na overleg met de opdrachtgever. Meer herzieningen of wijzigingen van de oorspronkelijke opdracht zijn niet in de geoffreerde prijs inbegrepen en zullen apart in rekening worden gebracht. Ook bij andere leveringen is in principe één herziening in de prijs inbegrepen, tenzij expliciet iets anders wordt overeengekomen.

Tussentijdse wijziging van de opdracht

Wanneer een opdracht na het verstrekken van de opdrachtbevestiging gewijzigd wordt, is er sprake van een aanvullende opdracht. Deze aanvullende opdracht zal op verzoek apart geoffreerd worden. Zonder aanvullende offerte gelden de oorspronkelijke voorwaarden.

Indien als gevolg van gewijzigde omstandigheden bij de afnemer de opdracht wordt gewijzigd, uitgesteld of ingetrokken, dan is de leverancier niet verplicht teksten die nog niet gereed zijn te leveren. Hij heeft echter wel recht op betaling voor de verrichte arbeid en op een schadevergoeding voor het niet uitgevoerde deel van de opdracht.

In geval van overmacht bij de leverancier zal deze daarvan onverwijld mededeling doen of laten doen aan de afnemer. De afnemer heeft na ontvangst van deze mededeling gedurende acht dagen het recht de opdracht schriftelijk te annuleren, echter onder de verplichting om van de leverancier af te nemen en hem te vergoeden het uitgevoerde gedeelte van de opdracht.

Offerte en offertekosten

Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. De leverancier heeft het recht om tot twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding van zijn aanbod dit aanbod te herroepen. De offerte verplicht niet tot levering van een deel van de prestatie tegen een proportionele prijs.

Aan een oriënterend gesprek zijn geen kosten verbonden. Indien het eerste gesprek verder gaat dan een presentatie van de leverancier en een kennismaking met het gevraagde werk, bijvoorbeeld omdat de presentatie overgaat in een werkbespreking en al direct wordt ingegaan op mogelijke oplossingen, dan kunnen er kosten in rekening worden gebracht. Stelt de afnemer prijs op een verslag van het gesprek, met eventuele voorstellen voor een vervolgbespreking, dan geldt het gebruikelijke uurtarief.

Vrijwaring

De afnemer heeft als inhoudelijk deskundige de plicht de geleverde teksten, geluidsopnamen, fotomateriaal en diensten te controleren op onjuistheden en onzorgvuldigheden en aanvaardt de aansprakelijkheid die daaruit voortvloeit. Hij vrijwaart de leverancier tegen iedere aansprakelijkheid op grond van de huidige of toekomstige wetgeving.

Bezit en eigendom van beelddragers

Indien niet is overeengekomen dat beelddragers in het bezit van de afnemer blijven, heeft deze onverwijld na het overeengekomen gebruik voor kosteloze retournering aan de leverancier zorg te dragen. Het niet of niet tijdig nakomen van deze verplichting leidt niet tot verlies van enig recht van de leverancier.

Indien fotografische werken als digitaal bestand zijn aangeleverd, zal de afnemer deze onverwijld na het overeengekomen gebruik wissen en/of vernietigen en niet voor hergebruik opslaan. Het niet of niet tijdig nakomen van deze verplichting leidt niet tot verlies van enig recht van de leverancier.

Indien een beelddrager niet binnen vier weken na de overeengekomen termijn aan de leverancier is geretourneerd, wordt hij als vermist beschouwd.

In geval van vermissing of beschadiging van een beelddrager is de afnemer gehouden de schade die de leverancier hierdoor lijdt te vergoeden.

Beelddragers blijven eigendom van de leverancier. De afnemer heeft enkel recht op overdracht van de eigendom als dit uitdrukkelijk is overeengekomen.

Zichtzendingen

Als zichtzending ter beschikking gestelde beelddragers en digitale bestanden die niet worden gebruikt, dienen door de afnemer binnen tien werkdagen na ontvangst te worden geretourneerd.

De afnemer is niet alleen verplicht tot tijdige retournering van de origineel aan hem verzonden beelddragers aan de leverancier, maar hij zal ook geen enkel vervaardigd duplicaat in welke vorm dan ook van de beelddragers en/of ontvangen digitale bestanden met fotografische werken behouden en ieder zulk duplicaat meteen (doen) vernietigen.

Auteursrechten

De leverancier van artikelen, teksten en andere werken in de zin van de Auteurswet draagt bij levering slechts het eenmalig publicatierecht over en wel uitsluitend voor het overeengekomen gebruik. Over ieder ander gebruik moet een aanvullende overeenkomst gesloten worden.

De leverancier mag de gepubliceerde artikelen, dus inclusief fotomateriaal, en podcasts meteen gebruiken voor integrale publicatie op de eigen website. Hierbij wordt meestal de verwijzing gemaakt naar de betreffende titel van het medium waarin deze is verschenen met maand en jaartal.

Bij auteursrechtelijk beschermde werken is naamsvermelding verplicht, tenzij daar in de uitvoering overwegende bezwaren tegen bestaan. Deze bezwaren moeten bij het verlenen van de opdracht ter kennis van de leverancier worden gebracht en door hem worden aanvaard. Het feit dat naamsvermelding in een bepaalde omstandigheid ongebruikelijk is, is geen overwegend bezwaar. De leverancier kan eisen dat zijn naam niet wordt vermeld of dat gebruik wordt gemaakt van een pseudoniem.

Bij ingrijpende wijziging van de geleverde tekst die niet de goedkeuring van de auteur krijgt, kan de leverancier op grond van de Auteurswet het gebruik van zijn tekst verbieden. In dat geval is de afnemer verplicht tot het betalen van het tot dan verrichte werk. Indien deze situatie leidt tot het tussentijds beëindigen van de overeenkomst, is de afnemer verplicht tot schadevergoeding voor het niet uitgevoerde deel van de opdracht.

Licentie en sublicenties

Toestemming voor gebruik van een fotografisch werk door de afnemer wordt uitsluitend schriftelijk en voorafgaand verleend in de vorm van een licentie zoals die naar aard en omvang door de leverancier is omschreven in de offerte en/of de opdracht-bevestiging en/of de daarop toeziende factuur.

Tenzij anders overeengekomen, is de afnemer niet bevoegd om sublicenties te verlenen aan derden.

Inbreuk op auteursrecht

Elk gebruik van een fotografisch werk dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de leverancier.

Bij inbreuk komt de leverancier een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door de leverancier gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder begrepen het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

Naamsvermelding

De naam van de leverancier dient duidelijk bij een tekst, artikel en/of ieder gebruikt fotografisch werk te worden vermeld, of met een verwijzing naar het fotografisch werk in de publicatie te worden opgenomen. Indien de afnemer dit voornemens is niet te doen, kan de leverancier publicatie verbieden. In dat geval is de afnemer verplicht tot het betalen van het tot dan verrichte werk. Indien deze situatie leidt tot het tussentijds beëindigen van de overeenkomst, is de afnemer verplicht tot schadevergoeding voor het niet uitgevoerde deel van de opdracht.

Bij niet-nakoming van deze voorwaarde komt de leverancier een vergoeding toe van tenminste 100% van de door de leverancier gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten). Daarnaast kan alsnog door de leverancier een naamsvermelding in een volgende publicatie worden geëist.

Persoonlijkheidsrechten en rechten van derden

De afnemer neemt bij de verveelvoudiging en openbaarmaking van een fotografisch werk te allen tijde de persoonlijkheidsrechten van de leverancier conform artikel 25 lid 1 sub c en d Auteurswet in acht.

Bij schending van bedoelde persoonlijkheidrechten komt de leverancier een vergoeding toe van tenminste 100% van de door de leverancier gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

De afnemer die een fotografisch werk openbaar maakt, is met uitsluiting van anderen verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming van geportretteerden en/of andere rechthebbenden. De afnemer vrijwaart de leverancier van alle aanspraken te dier zake.

De leverancier is verplicht naar vermogen mee te werken aan het opsporen van de in dit artikel bedoelde personen.

Aansprakelijkheid leverancier

De leverancier is niet aansprakelijk voor enige schade welke voor de afnemer is ontstaan, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van de leverancier of door hem ingeschakelde personen. De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag, dan wel, indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade, tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitgekeerde somma.

Bezit en eigendom van beelddragers

Indien niet is overeengekomen dat beelddragers in het bezit van de afnemer blijven, heeft deze onverwijld na het overeengekomen gebruik voor kosteloze retournering aan de leverancier zorg te dragen. Het niet of niet tijdig nakomen van deze verplichting leidt niet tot verlies van enig recht van de leverancier.

Indien fotografische werken als digitaal bestand zijn aangeleverd, zal de afnemer deze onverwijld na het overeengekomen gebruik wissen en/of vernietigen en niet voor hergebruik opslaan. Het niet of niet tijdig nakomen van deze verplichting leidt niet tot verlies van enig recht van de leverancier.

Indien een beelddrager niet binnen vier weken na de overeengekomen termijn aan de leverancier is geretourneerd, wordt hij als vermist beschouwd.

In geval van vermissing of beschadiging van een beelddrager is de afnemer gehouden de schade die de leverancier hierdoor lijdt te vergoeden.

Beelddragers blijven eigendom van de leverancier. De afnemer heeft enkel recht op overdracht van de eigendom als dit uitdrukkelijk is overeengekomen.

Factuur en betaling

Zolang de opdracht niet tot tevredenheid is afgewikkeld en/of nog niet geheel is betaald, blijven alle rechten bij de leverancier.

De afnemer zal de factuur van de leverancier op onjuistheden controleren. Indien de afnemer niet binnen tien werkdagen na factuurdatum schriftelijk de factuur met opgave van rechtens relevante redenen heeft afgewezen en aan de leverancier heeft geretourneerd, zal de betrokken factuur als bindend tussen partijen hebben te gelden en vervalt enig recht van de leverancier op reclamatie. Betaling van artikelen en/of fotomateriaal (in welke vorm dan ook) dient te geschieden voor, of ten tijde van, aflevering. Voor overige diensten geldt een betalingstermijn van vijftien dagen. Bij langdurige, omvangrijke of specifieke (foto)opdrachten kan de leverancier gehele betaling vooraf of in termijnen verlangen. Bij betalingen later dan twee maanden na de factuurdatum is tevens de wettelijke rente verschuldigd vanaf de datum die twee maanden na de factuurdatum ligt. Zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, gemaakt in verband met te late betalingen, zijn voor rekening van de afnemer.

Faillissement of surséance

Zowel de leverancier als de afnemer hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen in geval van faillissement of surséance van betaling van de andere partij. In geval van faillissement van de afnemer heeft de leverancier het recht de verstrekte licentie te beëindigen, tenzij de gevolgen hiervan in strijd met de redelijkheid en billijkheid zijn.

Geschillen

In geval van geschillen, voortvloeiend uit deze overeenkomst of daarop voortbouwende overeenkomsten, zal dat geschil worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van de leverancier.